Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Közlemény óvodai beíratásról

AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy ezúton közzéteszi a fenntartásában lévő

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának, a 2021-2022. nevelési évre

(2021. szeptember 1- től 2022. augusztus 31-ig.) szóló óvodai felvétellel kapcsolatos közleményét.

Be kell íratni azokat a gyermekeket, akik  2021. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, még nem járnak óvodába és nem jelentkeztek másik intézménybe.

Számukra az óvoda megkezdése 2021. szeptember 1. naptól kötelező!

 

 

A beíratások időpontja, amennyiben a veszélyhelyzetben ettől eltérő ágazati előírás nem lesz:

2021. április 20. és 21. (kedd - szerda)

Tekintettel a Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

Az intézmény az online beíratást preferálja, detöbb lehetőséget biztosítunk:

Az intézmény honlapján - http://kisuj-ovoda.baptistaoktatas.hu/ - elektronikus beiratkozás, ahol az Óvodai beiratkozás, majd Óvodai jelentkezésre kattintva érhető el a 2021-2022. nevelési évre szóló űrlap. A kitöltés csak adott időszakban lehetséges!

Amennyiben technikai problémák miatt ez nem megoldható:

- Jelentkezési lap - intézményi papíralapú nyomtatvány – kitöltése, mely beszerezhető az intézmény székhelyén, (Kisújszállás, Ifjúság u. 2.), vagy kérhető az óvodákban Húsvét után;

- Beíratás telefonon, a 06 59 520-595 telefonszámon, a fenti időpontban, délelőtt: 8.00-12.00  óráig    és    délután: 13.00-16.00 óráig

Pótbeíratás telefonon, a 06 59 520-595 telefonszámon 2021. május 10-én, 8.00-10.00 óra között.   

 

A beiratkozáshoz szükséges adatok:

-        a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-        a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-        a gyermek TAJ- kártyája

-        a szülő személyi igazolványa,

-        a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

-        Igazolás sajátos nevelési igényről (Szakértői véleményt, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel Sajátos nevelési igényű, vagy Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek).

-        Igazolás tartósan beteg gyermekről.

 

A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles óvodába beíratni:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”             2011. évi CXC tv. 8.§ (2)

 

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját  (2021. május 20.)  követő tizenöt napon belül (azaz 2021. június 4-ig) írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.”          20/2012. (VIII.31.EMMI rendelet)20.§ (2)

 

A fentiek alapján ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülőnek kell bejelenteni azt, az Oktatási Hivatal részére.

„Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,  szabálysértést követ el.”           2012. évi II. tv.247. §

 

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”           2011. évi CXC tv. 8.§ (1)

 

Az intézmény Alapító okirata szerint látja el az integráltan nevelhető - érvényes szakértői bizottság szakvéleménnyel rendelkezőa nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. pontja szerinti

aa) sajátos nevelési igényű gyermek

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek

ac) kiemelten tehetséges gyermek nevelését.

 

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. ”              20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 20.§ (2)

 

Felmentés óvodába járási kötelezettség alól

„A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.” 2011. évi CXC tv. 8.§ (2)

 

„A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.”           20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 20.§ (2c)

 

Az intézmény felvételi körzete elsődlegesen Kisújszállás város közigazgatási területe,  a szabad férőhelyek függvényében Kisújszállás város vonzáskörzete.

 

Az óvodai beiratkozás nem jelenti automatikusan a gyermek felvételét.

A szülők a felvételi döntésről legkésőbb 2021. június 9. napján kapnak írásban értesítést a megadott e-mail címre, vagy kérés esetén levélpostai küldeményként a megadott címre.

Elutasítás esetén határozatot küldünk.

A felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a szülő írásban fellebbezhet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül.  Ezt a Baptista Szeretetszolgálat Területi Igazgatójának címezve, de a döntést hozó intézmény címére kell írásban benyújtani.

 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

CSATOLT DOKUMENTUMOK