Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Közlemény óvodai beíratásról

AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy ezúton közzéteszi a fenntartásában lévő Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának, a 2023-2024. nevelési évre

(2023. szeptember 1- től 2024. augusztus 31-ig.) szóló óvodai felvétellel kapcsolatos közleményét.

 

Be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, még nem járnak óvodába és nem jelentkeztek másik intézménybe.

Számukra az óvoda megkezdése 2023. szeptember 1. naptól kötelező!

A beíratások időpontja:

2023. április 26. és 27. (szerda és csütörtök)

Az Intézmény az online beíratást támogatja, de több lehetőséget is biztosítunk, melyek az alábbiak:

 • Az intézmény honlapján - http://kisuj-ovoda.baptistaoktatas.hu/ - elektronikus beiratkozás, ahol az Óvodai beiratkozás, majd Óvodai jelentkezésre kattintva érhető el a 2023-2024. nevelési évre szóló űrlap. (A kitöltés csak a fenti időszakban lesz aktív!)

Amennyiben technikai problémák miatt ezek nem megoldhatók:

 • Jelentkezési lap - intézményi papíralapú nyomtatvány - kitöltése, mely nyomtatvány beszerezhető a Szülői Fórumon melynek időpontja: 2023. március 14.-én (kedd) 17.00 óra Petőfi Óvoda (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 9.), illetve az Intézmény valamennyi Óvodájában az Óvoda nyitogató alkalmakkor (2023. március 28. és 29. 15.30 órától).
 • Telefonon, a 06-59/520-595 telefonszámon, a fenti időpontban délelőtt: 8.00-12.00 óráig, valamint délután: 13.00-16.00 óráig
 •  

Pótbeíratás a 06-59/520-595 telefonszámon, 2023. május 10-én, 8.00-10.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges adatok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ- kártyája
 • a szülő személyi igazolványa
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • Igazolás sajátos nevelési igényről (Szakértői véleményt, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel Sajátos nevelési igényű, vagy Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek).
 • Igazolás tartósan beteg gyermekről.

 

A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles óvodába beíratni:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”           2011. évi CXC tv. 8.§ (2)

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját   (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül (azaz 2023. június 4-ig) írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.”    20/2012. (VIII.31.EMMI rendelet) 20.§ (2)

A fentiek alapján ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülőnek kell bejelenteni azt, az

Oktatási Hivatal részére : „Az a szülő vagy törvényes képviselő

 

 1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés- oktatásban vegyen részt,
 3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.” évi II. tv.247. §

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”                      2011. évi CXC tv. 8.§ (1)

Az intézmény Alapító okirata szerint látja el az integráltan nevelhető - érvényes szakértői bizottság szakvéleménnyel rendelkező a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. pontja szerinti

 1. aa) sajátos nevelési igényű gyermek
 2. ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek ac) kiemelten tehetséges gyermek nevelését.

 

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. ”                                          20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 20.§ (2)

 

Felmentés óvodába járási kötelezettség alól

„A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja..” 2011. évi CXC tv. 8.§ (2)

„Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki.

„A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.” 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 20.§ (2c)

 

Az intézmény felvételi körzete elsődlegesen Kisújszállás város közigazgatási területe, a szabad férőhelyek függvényében Kisújszállás város vonzáskörzete.

A szülők a felvételi döntésről legkésőbb 2023. június 16. napjáig kapnak írásban értesítést a megadott e- mail címre, vagy kérés esetén levélpostai küldeményként a megadott címre.

Elutasítás esetén határozatot küldünk.

A felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a szülő írásban fellebbezhet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Ezt a Baptista Szeretetszolgálat Területi Igazgatójának címezve, de a döntést hozó intézmény címére kell írásban benyújtani.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája