Figyelem!
Az emberi erőforrások  minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020.(III.25.) EMMI határozatában a 2020-2021.  nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
Kérem kövessék az ezzel kapcsolatos, főoldalon megjelenő híreket, amik irányadóak ebben a helyzetben.

 

AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy ezúton közzéteszi a fenntartásában lévő Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának, a 2020-2021. nevelési évre

(2020. szeptember 1- től 2021. augusztus 31-ig.) szóló óvodai felvétellel kapcsolatos közleményét.

 

A beiratkozásához be kell mutatni:

-        a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

-        a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

-        a gyermek TAJ- kártyáját,

-        a szülő személyi igazolványát,

-        a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

-      Igazolás sajátos nevelési igényről (Szakértői véleményt, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel Sajátos nevelési igényű, vagy Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek).

-        Igazolás tartósan beteg gyermekről.

 

Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges.

Be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, még nem járnak óvodába és nem jelentkeztek másik intézménybe.

Számukra az óvoda megkezdése 2020. szeptember 1. naptól kötelező !

 

 A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles óvodába beíratni :

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

2011. évi CXC tv. 8.§ (2)

 

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó  által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.”

20/2012. (VIII.31.EMMI rendelet) 20.§ (2)

A fentiek alapján ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülőnek 2020. május 28. napjáig kell bejelenteni azt, az Oktatási Hivatal részére. https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap

 

„Az a szülő vagy törvényes képviselő

a)  aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b)    aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c)    akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,  szabálysértést követ el.” 

2012. évi II. tv.247. §

 

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek  óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

2011. évi CXC tv. 8.§ (1)

 

Az intézmény Alapítóokirata szerint látja el az integráltan nevelhető - érvényes szakértői bizottság szakvéleménnyel rendelkező a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. pontja szerinti

aa) sajátos nevelési igényű gyermek

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek ac) kiemelten tehetséges gyermek nevelését.

 

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó  által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. ”

20/2012.(VIII.31.)EMMIrendelet 20.§ (2)

 

Felmentés óvodába járási kötelezettség alól

„A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.” 2011. évi CXC tv. 8.§ (2)

 

„A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.” 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20.§ (2c)

 

Az intézmény felvételi körzete elsődlegesen Kisújszállás város közigazgatási területe, a szabad férőhelyek függvényében Kisújszállás város vonzáskörzete.

 

Az óvodai beiratkozás nem jelenti automatikusan a gyermek felvételét.

A szülők a felvételi döntésről legkésőbb 2020. június 12. napján kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot.

A felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a szülő írásban fellebbezhet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Ezt a Baptista Szeretetszolgálat Területi Igazgatójának címezve, de a döntést hozó intézmény címére kell írásban benyújtani.

 

 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK