AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy ezúton közzéteszi a fenntartásában lévő

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának, a 2019-2020. nevelési évre

(2019. szeptember 1- től 2020. augusztus 31-ig.) szóló óvodai felvétellel kapcsolatos közleményét.

 

A beíratások időpontja:

2019. április 29. és 30. (hétfő-kedd)

délelőtt: 8.00-12.00 óráig    és   délután: 14.00-17.00 óráig

Helye: Művelődési és Ifjúsági Központ (Deák. F. u 6.)

Pótbeíratás:

2019. május 13. (hétfő) 8-10 óráig

a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának székhelyén (Ifjúság u. 2.)

 

A beiratkozásához be kell mutatni:

-        a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

-        a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

-        a gyermek TAJ- kártyáját,

-        a szülő személyi igazolványát,

-        a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

-        Szakértői Véleményt, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos nevelési igényű, vagy Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek).

 

Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges.

Be kell íratni azokat a gyermekeket, akik

2019. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, még nem járnak óvodába és nem jelentkeztek másik intézménybe.

Számukra az óvoda megkezdése 2019. szeptember 1. naptól kötelező!

 

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2019. május 28-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles óvodába beíratni:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző- az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,

ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

2011. évi CXC tv. 8.§ (2)

 

Amennyiben a szülő ezt elmulasztja, szabálysértést követ el. A szülő mulasztását az intézmény vezetője bejelenti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Hatósági Osztályának.

 

20.§ (5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. (20/2012. (VIII.31.EMMI rendelet)

247. § Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c)akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága  - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága -  alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. (2012. évi II. tv.)

 

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”(2011. évi CXC tv. 8.§ (1) )

 

Az intézmény Alapító okirata szerint látja az integráltan nevelhető - érvényes a szakértői bizottság szakvéleménnyel rendelkezőa nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. pontja szerinti

aa) sajátos nevelési igényű gyermek

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek

ac) kiemelten tehetséges gyermek nevelését.

 

20.§ (2) A szülő - a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. (20/2012. (VIII.3)1.EMMI rendelet)

 

Felmentés óvodába járási kötelezettség alól

20.§ (2a)Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. (20/2012. (VIII.3)1.EMMI rendelet)

 

Az a szülő, aki a fentiek alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2019. április 29-ig nyújthatja be kérelmét az óvodai intézmény vezetőjéhez.

 

2b)A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (20/2012. (VIII.31).EMMI rendelet)

 

Az intézmény felvételi körzete elsődlegesen Kisújszállás város közigazgatási területe,  a szabad férőhelyek függvényében Kisújszállás város vonzáskörzete.

 

Az óvodai beiratkozás nem jelenti automatikusan a gyermek felvételét.

A szülők a felvételi döntésről legkésőbb 2019. június 11. napján kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot.

A felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a szülő írásban fellebbezhet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül.  Ezt a Baptista Szeretetszolgálat Területi Igazgatójának címezve, de a döntést hozó intézmény címére kell írásban benyújtani.

 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK